Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Veronikarutten.com en alle werkzaamheden van Veronika Rutten.

Veronika Rutten
Tilburgseweg 62 Bus 1-2
2382 Poppel,
België
Inschrijving KBO 0692705506
BTWNR. BE 0692.705.506

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Veronika Rutten en zijn cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Overeenkomst

De begeleiding geschiedt volgens een vooraf met de cliënt overeengekomen begeleidingstraject op het gebied van Personal Ontwikkeling en Vitaliteit en Gezondheid. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult.

Verhindering Cliënt

Bij verhindering van de gemaakte afspraak dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Veronika Rutten door te geven. Als een consult niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, is Veronika Rutten gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen.

Tariefstelling

Voor het coaching traject aanvangt is het is de cliënt mondeling of schriftelijk op de hoogte welke tarieven er zijn, voor welk traject.

Betaling

De betaling door de cliënt geschied vooraf via Ideal, PayPal of andere bankoverschrijving. Indien vooraf overeengekomen kan ook contant betaald worden. De cliënt ontvangt bij betaling een factuur.

Aansprakelijkheid


Veronika Rutten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste.

Veronika Rutten sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de trainingen, coaching of workshops van Veronika Rutten.com Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is zij nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van VeronikaRutten.com niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Veronika Rutten ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste van het tarief van de consult.

Overmacht

Veronikarutten.com / Veronika Rutten heeft het recht de overeengekomen consulten op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Informatie via de Veronikarutten.com website
: De informatie die u op de VeronikaRutten.com website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.

Privacy statement

VeronikaRutten.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de afspraak zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. VeronikaRutten.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren onze dienst.

VERONIKARUTTEN.COM gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling/afspraak uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het bestellen bij VERONIKARUTTEN.COM zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over informatie en blog’s. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Als u bij VERONIKARUTTEN.com een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

VERONIKARUTTEN.com verkoopt uw gegevens niet
Veronika Rutten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VERONIKARUTTEN.COM gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze site geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van VeronikaRutten.com, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.